1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego


By wszyscy szczęśliwie wracali z drogi

Zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego jest pochodną zainteresowania motoryzacją i sportem samochodowym. Jeżdżąc sporo samochodem już od dziecka zwracałem baczną uwagę na wszystko co na drodze i przy drodze. Z czasem te obserwacje przybrały charakter analityczny. Dokonywałem weryfikacji rozwiązań komunikacyjnych stosowanych przez drogowców. Dostrzegałem liczne błędy i niedorzeczności, wyciągałem wnioski i opracowywałem rozwiązania, które przybierały kształt programów z zakresu BRD. Opracowałem i wdrożyłem kilka programów autorskich dedykowanych do dzieci i młodzieży oraz kierowców. Realizowałem również programy innych podmiotów – rządowe, fundacji, stowarzyszeń oraz związków sportowych.
 • Jako członek PZM i prezes Auto-Sport-Klubu, cyklicznie organizowałem dla kierowców kursy Ratownika Drogowego, organizowałem konkursy - zgaduj zgadule dla dzieci i młodzieży z zakresu znajomości ruchu drogowego. Byłem inicjatorem i organizatorem Przemyskiej Ligi Kierowców – zawodów dla kierowców amatorów mających na celu doskonalenie techniki jazdy.
 • Jako dyrektor Kuratorium Oświaty czterokrotnie organizowałem wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Jako dyrektor szkoły od 1997 roku cyklicznie organizowałem eliminacje miejskie i powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Byłem inicjatorem i realizatorem budowy pierwszego w naszym mieście Miasteczka Ruchu Drogowego. Wdrożyłem szereg programów edukacyjnych:
  • Bezpieczne dzieci na polskich drogach
  • Początkiem każdego roku szkolnego realizowałem z zespołem nauczycieli ogólnopolską społeczną kampanię „Bezpieczne dzieci na polskich drogach”. Odbywa się ona pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jest to akcja prewencyjna i medialna na rzecz zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na drogach. Podstawowymi celami tej kampanii są:
   1. uwrażliwienie kierowców na związaną z rozpoczęciem roku szkolnego zwiększoną liczbę dzieci na drogach,
   2. uświadomienie dzieciom zagrożenia i skutków kolizji,
   3. zwiększenie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.
  • Bezpieczna szkoła z PZU
  • Program ten składa się z trzech części, z których każda jest adresowana do innej grupy odbiorców:
   1. „Pierwsze kroki na drodze” – ma na celu zachęcenie najmłodszych uczniów szkół do poznania zasad ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się po drodze,
   2. „Moja karta rowerowa” – ta część przeznaczona jest dla uczniów klas IV – VI W jej ramach podopieczni pogłębiają wiedzę na temat bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym zarówno w roli pieszego jak i rowerzysty,
   3. „Nasza szkoła” – program polegający na opracowaniu projektu zabezpieczenia okolic szkoły pod kątem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drodze.
  • Droga i ja
  • To zestaw edukacyjny firmy „RENAULT”, w skład, którego wchodzą kaseta z filmem edukacyjnym „Przygody Wooscha”, przewodnik dla nauczyciela oraz książka i zeszyty ćwiczeń dla każdego ucznia. Program jest adresowany do uczniów klas nauczania zintegrowanego. Jego realizacja pozwala min. na poznanie właściwych zachowań na drodze, jak również konsekwencji braku rozwagi.
  • Bezpieczna jazda, karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy
  • Program adresowany jest do uczniów ubiegających się o uzyskanie karty rowerowej. Materiały dydaktyczne (książka z zeszytem ćwiczeń) przekazywane każdemu uczniowi, stanowią cenną pomoc w przygotowaniu ich do uzyskania uprawnień do kierowania rowerem. W ramach programu każde dziecko, które otrzymuje kartę rowerową, zostaje wyposażone w tzw. pakiet bezpieczeństwa, w skład którego wchodzi: żółta kamizelka odblaskowa oraz dwie opaski odblaskowe. Program ten został wdrożony po raz pierwszy w roku 2007 jako pilotaż w 250 szkołach na terenie całego kraju. W latach następnych ma być realizowany w większym zakresie.
  • Paszport rowerowy
  • Program ten promuje dbałość o właściwy stan techniczny roweru. Polega na sprawdzeniu stanu technicznego roweru i wydaniu certyfikatu w formie „paszportu rowerowego”.
  • Bezpieczna droga do szkoły
  • Program Firmy STATOIL Polska adresowany do uczniów klas pierwszych. Polega na prowadzeniu, według określonego scenariusza, zajęć dydaktycznych przez policjantów i przedstawicieli firmy oraz przeprowadzeniu konkursu plastycznego o tematyce związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Firma jest jednocześnie sponsorem materiałów informacyjnych zachęcających do bezpiecznego i rozważnego korzystania z dróg i ulic oraz nagród rzeczowych w , tym roweru górskiego z pełnym osprzętem.
  • Eliminacje miejskie i powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  • Od 1997 roku szkoła jest organizatorem miejskich i powiatowych eliminacji ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego. Organizuje je na zlecenie gestora konkursu Polskiego Związku Motorowego.
   W ramach wewnętrznych starań inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli szkoły podejmuje się wiele działań:
  • Kampania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • „Dzieci proszą kierowców”
   Uczniowie szkoły projektują i wykonują ulotki zachęcające kierowców do bezpiecznej jazdy. Ulotki te są przekazywane przez dzieci kierowcom pojazdów samochodowych zatrzymanym do kontroli przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
   „Oświetlenie ważna rzecz”
   Kampania adresowana do rowerzystów, która polega na przekazywaniu ulotek, również wykonanych przez dzieci, zachęcająca rowerzystów do jazdy z włączonym światłami po zapadnięciu zmroku.
   „Dzieci jeżdżą w fotelikach”
   Kampania wakacyjna dla kierowców polegająca na wkładaniu za wycieraczkę samochodową ulotek zachęcających do przewożenia małych dzieci w fotelikach.
  • Organizacja konkursów
  • W ciągu roku szkolnego na poziomach poszczególnych klas organizowane są konkursy tematycznie związane z bezpieczeństwem i znajomością zasad ruchu drogowego: - zgaduj zgadula dla klas I-III,
   - znajomość zasad ruchu drogowego dla klas IV-VI,
   - sprawnościowa jazda na rowerze klasy I-VI.
  • Klub rowerowy
  • Klub rowerowy został założony w 2002 roku. Jego członkami mogą być uczniowie, którzy posiadają kartę rowerową. W ramach klubu organizowane są piątkowe i sobotnie wycieczki turystyczno krajoznawcze. Ich celem poza poznaniem najbliższej okolicy, zachęceniem do rekreacji ) jest promowanie bezpiecznego stylu jazdy na rowerze. Klub działa nie tylko w okresie letnim bowiem w okresie poprzedzającym wiosenne wyjazdy uczniowie spotykają się z nauczycielem prowadzącym i przygotowują trasy przejażdżek.
  • Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • W tym zakresie szkoła ściśle współpracuje z:
   - Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego,
   - Komendą Miejską Policji,
   - Strażą Miejską,
   - Służbą Ochrony Kolei.
   Przedstawiciele oraz funkcjonariusze tych instytucji są częstymi gośćmi naszej szkoły. Prowadzą pogadanki, uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, współorganizują imprezy szkolne.
  • Międzynarodowy tydzień bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • W czasie trwania tej kampanii (jest ona ogłaszana co trzy lata przez Organizację Narodów Zjednoczonych) następuje kumulacja działań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Organizowane są liczne konkursy, imprezy, spotkania i szkolenia związane z promowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno wśród uczniów, nauczycieli, rodziców jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego.
  • Imprezy szkolne
  • W ramach rekreacyjnych imprez organizowanych na terenie szkoły (festyny, pikniki) przeprowadzane są liczne przedsięwzięcia mające na celu promocję właściwych zachowań na drodze, min. zawody rowerowe, mini konkursy, prezentacje sprzętu znajdującego się na wyposażeniu policji, straży miejskiej i straży granicznej.
  • Szkolenia
  • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego adresowane są do członków rady pedagogicznej oraz do rodziców uczniów szkoły. Przeprowadzane są w formie prezentacji multimedialnych przedstawiających dane statystyczne, zalecenia, wnioski, sugestie a także prezentacje filmów dydaktycznych.
  • Ratujemy i uczymy ratować
  • W szkole pracuje dwóch nauczycieli przeszkolonych w ramach programu WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”. Nauczyciele ci w formie zaplanowanego procesu dydaktycznego prowadzą szkolenia, w ramach których uczniowie zostają wyposażeni w podstawowe umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W związku z tym, że szkoła dysponuje dwoma fantomami w programie szkolenia uwzględnia się również naukę sztucznego oddychania.
  • „Cztery koła i ja”
  • Jego nadrzędnym przesłaniem jest upowszechnienie kultury motoryzacyjnej oraz postępu technicznego. Program ten przewiduje praktyczne zajęcia z wykorzystaniem kartingów. Zgodnie z jego założeniami uczniowie wykonują na właściwie przygotowanym pod względem bezpieczeństwa placu, kilka podstawowych manewrów jak hamowanie czy omijanie przeszkody. W wyniku jego realizacji uczeń powinien:
   - posiąść praktyczną wiedzę z zakresu zachowania się pojazdu w ruchu,
   - posiąść umiejętności przewidywania zagrożeń występujących w ruchu drogowym,
   - prawidłowo reagować na sytuacje drogowe.
   Program ten nie został w chwili obecnej wdrożony, bowiem nie są spełnione wszystkie warunki bezpieczeństwa potrzebne do jego realizacji.
  • Akademia misia ratownika
  • To program opracowany przez Laboratorium Troski. Celem projektu jest zmniejszenie liczby wypadków z udziałem najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz ochrona przed przemocą i uzależnieniami. Podczas cyklu zajęć dzieci poznawały elementarne zasady bezpieczeństwa na drodze uczyły się oceniać niebezpieczeństwo i reagować w przypadku zagrożenia. Po realizacji programu szkoła
  • „Bezpieczny na szóstkę” z Dorotą Stalińską
  • Bądźcie rozważni na drodze, nie dajcie się zabić”. Takie przesłanie skierowała Dorota Stalińska do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15, dla których specjalnie przyjechała do Przemyśla. Celem spotkania uczniów szkoły z znaną aktorką filmową i teatralną była promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach kampanii „Bezpiecznie do celu”. Firma Mota-Engil Central Europe wspólnie z fundacją „Nadzieja” kierowaną przez D. Stalińską, prowadzi ogólnopolski projekt adresowany dla uczniów szkół podstawowych „Bezpieczny na szóstkę”. Projektem objętych zostało 9 szkół z terenu całej Polski. Zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi podzielone były na trzy bloki tematyczne. Uczeń jako pieszy, rowerzysta i pasażer. Całość oparta była o ćwiczenia praktyczne z udziałem uczniów. Wszyscy mali aktorzy a było ich ponad 30 za pomoc w odgrywaniu scenek otrzymali kaski i kamizelki odblaskowe. Wszyscy zaś uczniowie szkoły uczestniczący w zajęciach otrzymali odblaskowe wprasowanki. Można wyrazić tylko nadzieję, że autorytet Doroty Stalińskiej oraz ekspresja z jaka prowadziła zajęcia odcisnęły głęboki ślad w świadomości uczniów , co przyczyni się do właściwych zachowań na drodze i dobrego przykładu dawanych innym.
  • Budowa miasteczka ruchu drogowego
  • W 2008 roku na terenie szkoły zostało wybudowane miasteczko ruchu drogowego. Zostało ono sfinansowane ze środków pozabudżetowych.. Alejki o łącznej powierzchni użytkowej 700m2 ze skrzyżowaniami, przejściami dla pieszych, zakrętami, rondem, zostały wyłożone kostka brukową. Ustawiono 70 znaków drogowych. Głównymi sponsorami były firmy: PZU, WORD w Przemyślu PBUM-Unibet w Przemyślu. Miasteczko będzie wykorzystywane do prowadzenia praktycznych zajęć nie tylko przez uczniów naszej szkoły ale również wszystkich zainteresowanych zdobywaniem praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach.

Nadrzędnym celem prowadzonych działań była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mnogość tych działań pozwala na dotarcie do każdego ucznia tak, by każdy z nich posiadł, zrozumiał i utrwalił zasady właściwego użytkowania dróg, był świadomym uczestnikiem ruchu drogowego.

Sample image Sample image Sample image
Go to Top